Την δεσμευτική ισχύ της διαταγής εξετάζει o ΟΑΕΔ για τους 180 πρώην απασχολούμενους που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας

Την πραγματική δεσμευτική ισχύ της προσωρινής διαταγής εξετάζει η νομική υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους 180 πρώην απασχολούμενους που παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, στις 4 Οκτωβρίου 2019, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 180 πρώην απασχολούμενους στον ΟΑΕΔ με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και με καθήκοντα που συνίσταντο στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (ΣΟΧ 1/2018). Η αίτηση αυτή συζητήθηκε κατ’ αντιμωλία και εξεδόθη η από 07-10-2019 προσωρινή διαταγή της προέδρου υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αίτησή τους. Στις 9 Οκτωβρίου 2019, επιδόθηκε στη διοίκηση του ΟΑΕΔ η εν λόγω προσωρινή διαταγή.

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω έληξε αυτοδικαίως με την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων της ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρ. Τέταρτο του ν. 4618/2019.

Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, υποχρεούται ο Οργανισμός να απασχολεί τους αιτούντες (εξαιρουμένων 12 εξ αυτών, παραιτηθέντων του δικογράφου), μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών τους μέτρων στην ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούσαν, πριν από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, η διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει ότι η νομική της υπηρεσία εξετάζει την πραγματική δεσμευτική ισχύ της προσωρινής διαταγής, λαμβανομένου δε υπόψη ότι, για τη χρονική περίοδο από 24-9-2019 μέχρι τις 10-10-2019, το διοικητικό συμβούλιο, με ομοφωνία και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των εκπροσώπων των υπαλλήλων του Οργανισμού και υπό τον κίνδυνο να μην στερηθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και, κυρίως, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ, τις εν λόγω υπηρεσίες καθαριότητας, αποφάσισε την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε επιχειρήσεις του ιδίου αντικειμένου, μέχρι την οριστική τοποθέτηση των νέων υπαλλήλων καθαριότητας με συμβάσεις ΙΔΟΧ, όπως προβλέπεται από τη με αριθμ. ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) προκήρυξη. Σημειώνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των εν λόγω ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ του ΟΑΕΔ ελήφθησαν σε διαφορετικούς χρόνους και, πάντως, προγενέστερους από τις 7 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία εκδικάστηκε η προσωρινή διαταγή που επιδόθηκε στη διοίκηση στις 9 Οκτωβρίου 2019. Τονίζεται δε ότι οι εν λόγω αναθέσεις υλοποιούνται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω, εξετάζεται, αν εκ της τυχόν συμμόρφωσης του Οργανισμού με την ανωτέρω προσωρινή διαταγή, ενδέχεται να περιέλθει αυτός σε μη νόμιμη δημοσιονομική κατάσταση, εξαιτίας των διπλών πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών του αυτού περιεχομένου.

«Στο σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η νέα διοίκηση του Οργανισμού ανέλαβε τα καθήκοντά της, είχε συχνή επικοινωνία και ενημέρωνε ειλικρινώς και ανοιχτά για κάθε υλοποιούμενο βήμα τους άτυπους εκπροσώπους των υπαλλήλων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι και οι οποίες στήριξαν τον Οργανισμό, παρά τις αστοχίες των προηγούμενων ετών. Παρά τα λάθη της αμέσως προηγούμενης περιόδου, η νέα διοίκηση αναγνώρισε αμέσως το βάρος των εν λόγω αστοχιών που υπέστησαν εξ ολοκλήρου οι υπεύθυνοι και έντιμοι συνεργάτες και υπάλληλοι καθαριότητας του Οργανισμού. Ωστόσο, η νέα διοίκηση οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και αναμένει για τις επόμενες ενέργειές της τη σχετική γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της νομικής επεξεργασίας της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, το ΔΣ του ΟΑΕΔ θα αποφανθεί το συντομότερο δυνατόν για την αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης ή μη προς την ανωτέρω προσωρινή διαταγή, με κριτήριο τη δίκαιη αντιμετώπιση έντιμων και άξιων συνεργατών, όπως των υπαλλήλων καθαριότητας της ΣΟΧ1/2018» καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

 

©Πηγή: amna.gr

Loading