Ο Τσίπρας αδειάζει τον Καμμένο για χάρη του Κουβέλη

Με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτη Κουβέλη η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α. Αποφασίζει την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας, εισηγείται σχετικά με τα θέματα αυτά στο ΚΥΣΕΑ, ασκεί τις αρμοδιότητες εποπτείας και διορισμού διοικήσεως στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και το διορισμό διοικήσεως σε κάθε άλλη αμυντική βιομηχανία εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά και καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

δ. Καθορίζει την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για την υλοποίησή της καθώς και για τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ε. Καθορίζει και εφαρμόζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

στ. Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκρίνει προγράμματα ερευνών, ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού της αριθμ. 249991 (Β’ 846) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Σύστασης Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις Υπουργών και εισηγείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων.

ζ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

η. Καθορίζει την πολιτική για θέματα κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

θ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του ν.δ. 68/1968 (ΦΕΚ Α’ 301).

ι. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς συντονίζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εκφέρει γνώμη για θέματα της ΥΠΑ σχετικά με τη χορήγηση άδειας διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών αεροσκαφών που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες, και προσυπογράφει νομοσχέδια και διατάγματα που αναφέρονται σε κανονισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

ια. Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ιβ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή, τις ναυτικές εισφορές και ναυλώσεις, τις δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές, τις επιτάξεις και τις απαλλοτριώσεις.

ιγ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

ιδ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε φύσης αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις προϋποθέσεις καταβολής τους για θέματα χορήγησης βοηθημάτων στους αποστρατευόμενους ή αποβιούντες στρατιωτικούς που δε δικαιούνται σύνταξη, και για θέματα που αφορούν διοικητικές ενέργειες τακτοποίησης συνταξιοδοτικών θεμάτων του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ιε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εκλογική νομοθεσία.

ιστ. Αποφασίζει σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές του για τα θέματα που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, τον προϋπολογισμό και την εποπτεία για τη διαχείριση των διατιθέμενων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται στην περ. ια της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995.

ιζ. Αποφασίζει για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων ναυπήγησης, εκσυγχρονισμού και μετασκευών πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού.

ιη. Αποφασίζει και υλοποιεί τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

ιθ. Αποφασίζει την κατανομή της «οροφής» προσωπικού και των πιστώσεων για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προβλέπει το εδάφιο στ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α’ 35), όπως ισχύει.

κ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού.

κα. Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη εγκεκριμένων έργων, υπηρεσιών, προμηθειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα).

κβ. Εγκρίνει, συντονίζει, ελέγχει και υπογράφει συμβάσεις προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) και τη λήψη αποφάσεων για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών.

Στις παραπάνω αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού περιλαμβάνονται:

α. Οι κοινοβουλευτικές και η νομοθετική πρωτοβουλία.

β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

γ. Η έκδοση ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

ε. Η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας.

στ. Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασής τους σε κατώτερα κλιμάκια Διοίκησης.

[pdf-embedder url=”https://politik.gr/wp-content/uploads/2018/03/FEK.pdf”]

Loading