Δικηγόροι και Δικαστές ενώνουν τις δυνάμεις τους

Συνεργασία ΔΣΑ και Διοικητικών Δικαστών για την επίλυση χρόνιων δυσλειτουργιών, όπως είναι η βραδύτητα, στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Συγκροτούν κοινή επιτροπή δικηγόρων και διοικητικών δικαστών, προκειμένου να υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις.

Το θέμα τέθηκε σε συνάντηση του προέδρου του ΔΣΑ,Δημήτρη Βερβεσού, με το προεδρείο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι προοπτικές βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της διοικητικής δίκης.

Ειδικότερα:

  1. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Κοινής Επιτροπής με εκπροσώπους του δικαστικού και δικηγορικού σώματος, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της και τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις των δικηγόρων με τους διοικητικούς δικαστές.
  2. Ο πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας λήψης μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, όχι μόνον σε περιπτώσεις πρόδηλης βασιμότητας, που εφαρμόζεται νομολογιακά με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αλλά και σε περιπτώσεις απλής πιθανολόγησης του βασίμου, συνεκτιμωμένης και της βλάβης.
  3. Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε προς τους Διοικητικούς Δικαστές ζητήματα βελτίωσης της καθημερινής άσκησης δικηγορίας στα διοικητικά δικαστήρια, και συγκεκριμένα αιτήθηκε να θεσμοθετηθούν:

α) Δικαίωμα λήψης αντιγράφων των απόψεων της διοίκησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του αντίδικου Δημοσίου ή τρίτου, και αντιστρόφως.

β) Γνωστοποίηση της κλήσης προς συζήτηση και στον αιτούντα/προσφεύγοντα, τόσο στις ακυρωτικές διαφορές, όσο και στις διαφορές ουσίας, και με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.

Τα ανωτέρω (υπό α’ και β’) αιτήματα του δικηγορικού σώματος έτυχαν επί της αρχής θετικής αντιμετώπισης από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Loading