Ποιοι θα μπορούν να ασκούν στο εξής το επάγγελμα του δασεργάτη

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου (ΦΕΚ Β΄ 3792) για την «Ιδιότητα Δασεργάτη ‐ μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και την Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη ‐ μέλους Δ.Α.Σ.Ε.», και την «Ταυτότητα Δασεργάτη ‐ μέλους ΔΑ.Σ.Ε.», με τις οποίες ξεκινά η ουσιαστική εφαρμογή του νόμου 4423/2016 για τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε.), νόμο που βάζει σε νέο πλαίσιο λειτουργίας την εργασία στα δασικά οικοσυστήματα και βελτιώνει τη διαχείρισή τους.

Η απόφαση για την ιδιότητα δασεργάτη εξειδικεύει τους όρους, τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης και απώλειας της ιδιότητας δασεργάτη ‐ μέλους ΔΑ.Σ.Ε., καθώς και τις λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Βεβαίωσης της Ιδιότητας Δασεργάτη ‐ μέλους ΔΑ.Σ.Ε..

Μεταξύ άλλων, η απόφαση καθορίζει ότι η ιδιότητα δασεργάτη, για τους υφιστάμενους δασεργάτες που είναι ήδη –ή επιθυμούν να γίνουν– μέλη ΔΑ.Σ.Ε., αποδεικνύεται από ορισμένο αριθμό καταβληθέντων ενσήμων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σχετικών με δασικές εργασίες, ως ακολούθως:

  1. Τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το προηγούμενο της ημερομηνίας αίτησης έτος, ή
  2. σωρευτικά τουλάχιστον 150 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης τριετία, ή
  3. σωρευτικά τουλάχιστον 250 ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας αίτησης πενταετία.

Η ιδιότητα δασεργάτη για νεοεισερχόμενους δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, όπως θα προβλεφθεί σε νέα Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.

Για την απόκτηση της ιδιότητας δασεργάτη, τη διατήρηση και απώλειά της επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Δασών, με μέλη έμπειρα στη διαχείριση δασών από τις δασικές υπηρεσίες του νομού.

Με την απόφαση για την Ταυτότητα Δασεργάτη καθορίζεται ο τύπος και οι λεπτομέρειες έκδοσής της, την οποία ο κάτοχος φέρει υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και την επιδεικνύει κατά τον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών. Η ταυτότητα είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και η παράνομη χρήση της διώκεται ποινικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading